M/F Fringilla är ett mycket populärt dykmål för medlemmarna i dykarklubben Caviar Divers. Men det är inte endast vraket som lockar utan även luncherna mellan dyken som intas på Sandhamns Värdshus. M/F Fringilla ligger 3 kabellängder nord Farfars grundet på 47 meters bottendjup, hon ligger dessutom mitt i farleden vilket innebär att Stockholms lotsstation ovillkorligen måste kontaktas innan dykning kan ske på platsen. Kontakt tages med VHF på kanal 73, eller telefon 08-6666622.

Fotografi av M/F Fringilla kan beställas av fotoarkivet på Sjöhistoriska museet i Sthlm, beställ via fax eller e-post, ange fotots id  Fo 41414C

Hos Göteborgs Sjöfartsmuseum finns skeppsbyggnads ritningen.

Fringillas sjöförklaring är återgiven nedan som det står i originalet vilken går att finna på Riksarkivet i Stockholm.
Källa: Kommerskollegium Huvudarkivet, seriesignum: F III b, volym 138, (Handlingar ang. sjöolyckor 1908-1931).
Information om de olika fartygsakter som finns hos Riksarkivet finner ni här.

Utdrag ur Sveriges skeppslista 1929.

 

M/F Fringillas sjöförklaring

N:r 146.
2:dra avd.

Utdrag av protokollet, hållet hos Stockholms Rådhusrätt den 11 november 1930.
S.D. Den 8 innevarande november hade befälhavaren å m/f "Fringilla" Johan Bernard Mårtensson låtit till Rättens ordförande ingiva följande skrift:

"Till Rådhusrätten, Stockholm. Härmed får jag vördsamt erhålla, att inför Rådhusrätten få avgiva sjöförklaring med anledning av kollisionsolyckan mellan mitt förande fartyg m/f  "Fringilla" och s/s "Storvik av Norrköping i farleden strax innanför Sandhamn torsdagen den 6 november klockan 17.30, varvid en av besättningen, mässpojken Hugo Strid omkom genom drunkning.

 

Stockholm den 8 november 1930.
Vördsammast
J.B. Mårtensson.
Befälhavare.
Olyckans vidkommande är:
Sveriges Ångfartygs assuransförening.
Närslutes: Besättningslista. Avskrift av sjörapport."

Härvid hade fogats
1:o/ avskrift av sådan rapport, som omförmäles i 40 § sjölagen; och skulle av denna handling här intygas följande:
"Rapport om sjöolycka enligt 40 § sjölagen. Angående / här angives i korthet olyckans art/: Kollision.

Fartyg /namn och slag/: m/f "Fringilla
Hemort: Malmö
Byggnadsår och material: 1920, järn.
Registreringsnummer: 6402.
Tontal: 550 ton död vikt, 462 brutto registerton
Befälhavare /fullst. namn/hemort/: Johan Bernard Mårtensson, Skanör
Adress, under vilken befälhavaren vanligen träffas: Sjömanshemmet, Stockholm, t.v.
Redare eller huvudredare: Svenska Sockerfabriks Aktiebolaget i Malmö
På resa från / till: Från: Stockholm, avgick 6 november 1930. Till: Visby
Rumslast / varuslag och mängd /: Tom
Fartygets djupgående: För: 4 fot, akter: 10 fot.
Barlast / vikt och slag /: 145 ton vatten.
Besättningens antal: Befälhavaren häri inberäknad: 13
När inträffade olyckan / år, datum och timme /: Den 6 november 1930 kl. 5.30 eftermiddagen.
Var befann sig fartyget / Platsen angives så noggrant som möjligt /: Innanför Sandhamn mittför Farfarsgrundet.
Vind och sjö: Svag varierande vind.
Väder / sikt /: Klar sikt.
Vilken hade befälet? Kapten.
Utkikens plats: På bryggan.
Vilka skador erhöll fartyget? Ett hål midskepps om styrbord, så att hon omedelbart sjönk.
Huru många ljutit döden? Mässpojken Hugo Strid drunknad.
Antagliga orsaken till olyckan: Kom i sjön och följde med suget av fartyget.
Fördes skeppsdagbok? Fördes maskindagbok? Ja, ja.

Skeppsdagbok såväl som maskindagbok följde med fartyget. Fartyget avgick från Stockholm strax före 2 e.m. den 6 november och navigerades genom skärgården med varierande kurs och fart efter kända pejlingar. Komna till närheten av Sandhamn med avsikt att passera Sandhamn genom det s.k. Sandhamnshålet, hade vi just innan fartyget kom till Farfarsgrundet passerat en utgående ångare, som antagligen låg och bytte lots, observerades plötsligt tre streck om styrbord med bäring över Farfarsgrundet och dess udde lantärnorna från tvenne ångare på ingående. Den ångare som var närmast hade bäring över Farfarsgrundets udde varför styrbords gir av eget fartyg skulle resulterat i grundstötning på Farfarsgrundet. För att undvika detta och / eller kollision med det mötande fartyget gavs hårt över babord, babords signal med siren, maskinen stoppades och antogs att den mötande ångaren genom babordsgir skulle passera mellan Fringilla och Farfarsgrundet. Omedelbart därefter syntes kollisionen oundviklig och någon annan manöver vare sig med roder eller maskin medhanns icke förrän det mötande fartyget träffade Fringilla på styrbords sida c:a mitt för tvåans lucka. Fartyget krängde över åt styrbord. Order gavs att utsätta livbåtarna men alla man skyndade sig bort till kollisionsplatsen och blevo upptagna på den andra ångaren, alla utom mässpojken Hugo Strid, som omedelbart efter att fartygen skiljts observerades i vattnet där han sögs i djupet av den sjunkande Fringilla. Lotsbåten anlände strax därefter till platsen men kunde icke upptäcka och rädda honom. Den räddade besättningen medföljde Storvik till Stockholm. Jag fritager mig själv besättningen och rederi från all skuld till det skedda.

Särskilda uppgifter rörande kollisionsfall:

I vilken pejling iakttogs först det andra fartyget? Tre streck om styrbord.
Eget fartygs kurs och hastighet före kollisionen: Efter pejlingar av kända land- och sjömärken.
Det andra fartygets magnetiska kurs: Okänd.
Det andra fartygets hastighet: Okänd.
Var det andra fartyget lastat? Ja.
Hade det slagsida? Okänt.
Det andra fartygets namn och hemort: "Storvik" tillhörande Norrköpings Rederi AB.
Tidrymd mellan det första iakttagandet och kollisionen: Två till tre minuter.
Vilka ljudsignaler gåvos från eget fartyg: Babords signaler två korta stötar.
Vilka ljudsignaler gåvos från det andra fartyget? Ingen uppfattades.
Huru stävade fartygen i kollisionsögonblicket? / angives i magnetiska kurser / Eget nordostvart det andra nordvästvart, magnetiska bäringar kunna ej exakt uppgivas.
Befann sig eget fartyg eller det andra fartyget till ankars? Nej.
Brunno eget fartygs lanternor klart? Ja.
Brunno det andra fartygets lanternor klart? Ja.
Huru uppfylldes bestämmelserna i 223 § sjölagen? Efter bokstaven.
När och var skedde sista ortsbestämningen före olyckan? Fartyget framfördes under ständig pejling av kända land och sjömärken.

Diverse uppgifter:

När torrsattes fartyget senast? I somras.
När gjordes senast kölrent i de olika rummen? I oktober.
Var fartyget tätt vid resans anträdande? Ja.
Var styrledningen då behäftad med fel och i så fall med vilka? Nej.
Vad gjordes vid lastningen för att hindra lastens förskjutning? Fartyget barlastat.
Mistsignalapparatens art och beskaffenhet: Siren med komprimerad luft.
Anses fartyget bliva vrak eller kondemnerat eller kan det bärgas? Okänt.
kompassjustering verkställdes den? Minnes ej, alla papperen förlorade.
Var fartyget under ledning av auktoriserad lots? Nej.

Stockholm den 8 november 1930.
J.B. Mårtensson.

2:o/ följande besättningslista:

Besättningen å m/f   "Fringilla" vid fartygets avgång från Stockholm

Befattning

Namn

Födelsedatum

Födelseort

Kapten

Johan Bernhard Mårtensson

13/08/75

Skanör

Styrman

Carl Albert Tigerström

10/01/87

Göteborg

Konstapel

Anselm Petterson

20/06/79

Mölle

1:e Maskinist 

Henrik Martin Johansson

01/09/77

Trekanten

2:e Maskinist 

Karl Ernst Larsson

18/11/95

Oskarshamn

Stuart

Erik Gregor Petterson

13/03/08

Hellvi

Matros

Johan Edvin Söderlund

11/10/90

Björnås, Östhammar

Lättmatros

Josef Heinakroon

25/11/01

Käsmu, Estland

Jungman

Harry Andersson

31/01/13

Svalöv

Jungman

Vallentin Harry Gummesson

21/01/07

Karlshamn

Motorman

Axel Emil Larsson

21/07/84

Stockholm

Motorman

Helge E.Alex Pettersson 

28/01/10

Klintehamn

Mässpojken

Hugo Strid

Saknas uppgift

Landskrona


                   J.B. Mårtensson

 

Sedan rättens ordförande i anledning av den sålunds ingivna anmälan utsatt sammanträde för sjöförklaringens upptagande att, vedebörandes därom gjorda hemställes, hålles denna dag klockan 12.30 middagen samt härom underrättat åklagaren och rådhusrätten biträdande sakkunnige, hade ordförande, jämlikt föreskrifterna i 315 § sjölagen, ej mindre utfärdat kallelse till sammanträdet & fartygets befälhavare, förutnämde Mårtensson med förständigande att medhava alla de personer, som antogs kunna lämna upplysning i saken, än även till deras kännedom, vilka saken kunde angå, låtit i den här i staden utkommande tidningen Nya Dagligt Allehanda för den 10 November 1930 införa kungörelse med underrättelse om tiden för sammanträdet ävensom med tillkännegivande att den ingivna anmälan med därtill hörande handlingar funnes tillgänglig å rådhusrättens andra avdelnings kanslilokal söckendagar från klockan elva förmiddagen till klockan två eftermiddagen, varförutom särskild kallelse med sådan underrättelse utfärdad å Sveriges ångfartygs assurans förening i egenskap av assu-ra-dör av fartyget.

Före sammanträdet hade sedermera de rådhusrätten biträdande sakkunniga, sjökaptenerna J.S.Björling och Olof Mathias Ruthström enligt föreskrift i ovannämda lagrum för rättens ordförande skriftligen angivit de förhållanden, om vilka från sjöteknisk synpunkt med avseende å olyckans art upplysningar påkallades. Vid företagande av ärendet, i närvaro av sjökaptenerna Björling och Ruthström inställde sig fartygets befälhavare, förbemälde Mårtensson personligen, åtföljd av följande å fartyget anställda personer, vilka han inkallat för att till saken höras, nämligen

Styrmannen Carl Albert Tigerström,
Konstapeln Anselm Pettersson,
Förste maskinisten Henrik Martin Johansson,
Lättmatrosen Josef Heinakroon och jungmannen Harry Andersson.

 

Härjämte inställde sig advokaten Emil Henriques så som ombud för Norrlands Ångfartygs assuransförening, enligt följande handlingar: "Fullmakt för advokat Emil Henriques eller den han i sitt ställe förordnar att å våra vägnar såsom kaskoassuradörer närvara och föra vår talan vid den sjöförklaring, som den 11 dennes inför härvarande Rådstufvurätt kommer att avläggas av m/f "Fringilla" av Malmö med anledning av dess kollision med ångaren "Storvik" den 6 dennes, godkännade vi ombudets lagliga åtgärder. Stockholm den 10 nov. 1930:

Norrlands Ångfartygs assuransförening
C.L.Mossberg.
Vittne H.Sundelin. H.Lundqvist.

 

Avskrift

Kungl.Försäkringsinspektionen.
Enligt det hos försäkringsinspektionen förda försäkringsregistret intygas härmed, att patent och registreringsverket den 7 februari 1907 beviljat registrering för Norrlands ångfartygs assuransförening, att styrelsen, som har sitt säte i Härnösand, enligt en nedannämds dag i berörda register intagen uppgift utgöres av konsuln Erik August Enhörning i Sundsvall, konsuln Herman Robert Ramström och direktören Hans Hamberg, båda i Härnösand, verkställande direktören Karl Viktor Meling och generalkonsuln Per Gustav Napoleon Thulin, alla i Stockholm, jämte skeppsredaren Anders Nilsson i Hälsingborg med direktören Jörgen Haslum i Svanö, Gudmundra socken, och kaptenen Per Hjalmar Hedberg i Björkåbruk, Överlännäs socken, båda av Västernorrlands län, samt löjtnanten Tor Erland J:son Broström i Göteborg till suppleanter, ävensom att firman tecknas, förutom av styrelsen såsom sådan, av styrelsens ordinarie ledamöter var för sig.

Stockholm den 6 mars 1930 
Ex officio:
Ragnar Wollert

 

Härjämte anmälde sig tillstädes befälhavaren å s/s "Storvik" John Svenner, åtföljd och biträdd av advokaten Helge Richter.
Mårtensson ingav följande skrift:
"Som tillägg till rapporten får jag vördsamt meddela, att den i rapporten onämda ångaren, som passerade strax innan kollisionen, var en tidigare medliggare, s/s "Esbjörn" av Limhamn, som saktat upp för ombyte av lots, och som passerades liggande om styrbord, varigenom jag kom mera över åt babord i farleden än som annars varit fallet. Detta var en bidragande orsak till att jag girade ytterliggare babord hän i farleden för att lämna rum på min styrbords sida för den mötande ångaren, som antogs vara under babords gir in i farleden.
Stockholm den 8 november 1930. J.B. Mårtensson befälhavare å m/s "Fringilla".

 

Sedan rapporten i ovanintagna delar och den sist ingivna handlingen upplästs, hördes befälhavaren och de av honom till upplysning i saken inkallade personer var för sig.
Till en början förmälte Mårtensson, Tigerström och Johansson att de vore födda, Mårtensson i Trälleborg, Tigerström i Wenngarn i Dalarne och Johansson i Stockholm; och förklarade såväl dessa som Petterson, Heinskroon och Andersson, att de i övrigt var för sig vitsordade riktigheten av de i ovan intagna besättningslista för dem angivna födelseår och födelseorter. Härjämte uppgav Mårtensson, att han avlagt kaptensexamen samt fört "Fringilla" å leden Stockhom-Sandhamn en mångfald gånger - förlidet år åtminstone femton gånger - och att han förty väl kände leden, samt Pettersson, att han gått denna led med "Fringilla" under två och ett halvt år. Vidare förklarade Mårtensson, Tigerström, Pettersson, Johansson, Heinakroon, och Andersson var för sig, att de under den ifrågavarande färden befunnit sig:

Mårtensso: å bryggan,
Tigerström: i sin hytt sedan klockan tre eftermiddagen,
Pettersson: å bryggan under vakthållning sedan klockan ett eftermiddagen,
Johansson: i maskinrummet sedan avgången från Stockholm,
Heinakroon: till rors under omkring två timmar före kollisionen,
Andersson: å bryggan, såsom utkik under en timme före kollisionen,

Mårtensson: förmälte: Han bekräftade riktigheten av de i rapporten och det ingivna tillägget till densamma upptagna uppgifter med den ändring att befälet å fartyget utgjort fem man och besättningen åtta man, samt tillade, att "Fringilla" var ett motordrivet fartyg /m/f/ och således icke utrustat med segel; att bryggan och maskinen å fartyget voro belägna längst akterut, bryggan omkring två meter i höjd över däck; att vid kollisionstillfället skeppsdagboken befann sig i styrmannens hytt under däck, samt maskindagboken i förste maskinistens hytt under däck; samt att efter kollisionen icke funnits möjlighet att sörja för böckernas bevarande.
Vidare meddelade Mårtensson: Ända från Yxhammarskubben till platsen för kollisionen hade å bryggan befunnit sig - utom han själv - Pettersson, Heinakroon vid rodret och Andersson såsom utkik; tilläggande, att utkikens plats å fartyget vid annat än disigt väder brukade vara bryggan.
Mårtensson berättade vidare: Från Yxhammarskubben hade kursen satts ungefär mitt i farleden å Sandhamnsfyr vid det så kallde Sandhamnshålet. Vid styrbordssidan av "Fringilla" hade samma väg gått ångfartyget "Esbjörn". Farten var cirka 6 knop. Vädret var siktbart, så att landkonturerna kunde skönjas. Efter passerandet av sista styrbordspricken före Farfarsgrundet höllo liksom förut samtliga å bryggan uppmärksamheten fästad å styrbordssidan. Han ville icke yttra sig om möjligheten i vanliga fall att under väg från pricken till grundet överskåda den förbi Skötkubb ledande farleden.Emellertid hade det alltjämt medliggande ångfartyget "Esbjörn" skymt utsikten åt styrbordssidan, varjämte man å "Fringillas" brygga "bländades" av ljusen från "Esbjörn". Längre fram - möjligen cirka halvvägs mellan pricken och grundet - hade "Esbjörn" saktat farten och "Fringilla" därvid girat något babord hän för att komma i bättre läge till "Esbjörn" och därigenom kommit något litet längre åt babordssidan i leden än "i vanliga fall". "Fringilla" hade med samma fart fortsatt, och, medan "Esbjörn" fortfarande under saktad fart befunnit sig på "Fringillas" styrbords låring, hade de å bryggan tillstädesvarande plötsligt omkring tre streck om styrbord över Farfarsgrundet varseblivit topplänternan å ett i farleden förbi Skötkubb framgående fartyg - "Storvik". Dessförinnan hade således icke å "Fringilla" siktats något ljus i denna farled vare sig från "Storvik" eller det efterföljande fartyget "Hallaren". I detta ögonblick befann sig "Fringilla" å en plats i farvattnet, som Mårtensson nu inför Rätten å sjökortet ungerfärligen utpekade och som å här nedan intagna avstick av kortet utmärkts med bokstaven a, medan "Storvik" enligt Mårtenssons uppfattning befann sig å den plats, som utmärkes med bokstaven b.

avstick.JPG (220361 bytes)

Mårtensson fortsatte: Han hade strax efter siktandet av "Storvik" givit babordssignal samt girat "Fringilla" babord hän - därvid han varseblivit "Storviks" röda ljus - i båge, som å avsticket angives med rödprickad linje, och strax därpå låtit stoppa maskinen. "Storvik" hade emellertid  under tiden framkommit till platsen och där ungefär vid den plats å avsticket, som utmärkes med bokstaven c, cirka två till tre minuter, såsom han uppskattade tiden, efter det "Fringilla" siktat "Storvik", törnat mot "Fringilla" midskepps med påföljd att "Fringilla" erhållit en svår läcka, att hon efter allenast några minuter gått till botten.

På vidare frågor förklarade Mårtensson, att anledningen till att han icke vid siktandet av "Storvik" stoppat och backat varit den, att han fruktat att i sådan händelse komma i vägen för "Esbjörn", att anledningen till babordsgiren varit den, att han velat lämna plats för "Storvik" att passera mellan "Fringilla", å ena sidan, samt grundet och "Esbjörn", å andra sidan, samt att anledningen till att han icke efter giren satt full fart för att därigenom göra utrymmet större varit den, att han befarat, att "Storvik" skolat i sådant fall träffa "Fringilla" längre akterut vid bryggan, varigenom den under bryggan varande delen av besättningen lupit större fara att förolyckas.

Mårtensson tillade, att vid kollisionstillfället mässpojken Strid troligen befunnit sig i kabyssen eller möjligen å däck akterut och att Mårtensson icke efter kollisionen sett varthän Strid tagit vägen. Med anledning av Mårtenssons uppgift att "Storvik" av honom siktats allenast 2-3 minuter före kollisionen, företrädde kapten Svenner och förmälte, att han vid den plats, som å avsticket utmärkts med bokstaven c, siktat "Fringilla och att därifrån till kollisionen förflutit cirka fem minuter.

Tigerström berättade: Han hade just då kollisionen inträffat utkommit på däck från sin hytt längst akterut å fartyget. Genom stöten svängde "Fringillas" akterskepp emot "Storvik" babords bredsida långsides med denna. Tigerström hade iakttagit, hurusom Strid med ena foten å "Fringillas" reling och den andra foten i hålet på "Storviks" stäv med händerna mot "Storviks" bog tydligen sökt att på den vägen komma upp på "Storvik". Tigerström och de övriga hade emellertid rusat akteröver, därvid Tigerström ropade åt Strid att följa dem. Sedan Tigerström uppkommit å "Storvik", hade han skyndsamt hämtat en lina och därmed sprungit framtill den plats, där Strid fortfarande befann sig vid stäven å "Storvik". Tigerström hade nedkastat ena änden av linan åt Strid, varefter det för Tigerström, vilken hållit andra ändan, känts som om Strid fattat linan. Innan emellertid Tigerström hunnit hala in linan för att hjälpa Strid ombord å "Storvik", hade linan slaknat och Strid således troligen släppt taget, varefter Tigerström ej vidare sett Strid.

Pettersson berättade: Strax efter passerandet av sista styrbordspricken före Farfarsgrundet kunde, där "Fringilla" framgick, i vanliga fall vid gott väder farleden förbi Skötkubb väl överskådas. Emellertid hade "Esbjörn", som framgick styrbord om "Fringilla" och något framför densamma, för "Fringilla" skymt utsikten om styrbord. Om icke "Esbjörn" skulle vid tillfället hava befunnit sig där, så skulle tidigare från "Fringilla" kunnat siktats de mötande fartygen. Efter hand hade emellertid "Esbjörn" saktat farten och "Fringilla" förbigått "Esbjörn" å dennes babordssida, därvid "Fringilla" något girat åt babord. Därefter hade omedelbart ljus från "Storvik" siktats i Skötkubbsleden. Platsen, varest "Storvik" i detta ögonblick befann sig, trodde Pettersson sig icke kunna säkert angiva. Strax därefter hade "Fringilla" girat kraftigt babord hän - "Esbjörns" läge i förhållande till "Fringilla" var då låringsvis om styrbord - och omedelbart därpå stoppat, varefter emellertid "Storvik" hunnit fram och med sin stäv träffat "Fringilla" å dess styrbordssida, midskepps. Om "Fringilla" i stället för att stoppa satt full fart, så hade säkerligen "Storvik" träffat "Fringilla" akterut.

Johansson berättade: Vid full fart uppnådde "Fringilla" med 185 varv i maskinen en hastighet av 6-7 knop. Under ifrågavarande resa gjorde fartyget en fart av något över 6 knop med ett varvantal av 175. Med denna fart skulle "Fringilla" troligen kunnat stoppas till fullt stillaliggande på en tid av 3-4 minuter. Johansson kunde dock icke härom uttala sig med bestämdhet. Det föreföll Johansson som om kollissionen inträffat så gott som omedelbart efter det han stoppat maskinen. Johansson hade efter kollisionen rusat upp på däck och ropat ned genom skylighten att skynda. Han hade icke sett Strid sedan han från maskinrummet kommit upp på däck.

Heinakroon berättade: Från Yxhammarskubben hade kursen satts å Sandhamnsfyren. Samma kurs hölls tills "Fringilla" passerade om "Esbjörn", därvid kursen ändrades något babord hän och därefter åter sattes på fyren. Denna kurs bibehölls tills babordsgiren före kollisionen företogs. Hur långt "Storvik" vid detta tillfälle befann sig från "Fringilla" tilltrodde sig ej Heinakroon att angiva.Andersson: Han hade gått Sandhamnsleden med "Fringilla" fyra gånger förut. Andersson hade iakttagit "Storviks" lanternor, ävensom topplantärnan å "Hallaren" omkring 4-5 minuter före kollisionen och hade om ljusens siktande genast varskott Mårtensson. Andersson kunde icke angiva i vilket läge lantärnorna siktats i förhållande till varandra.
I anledning av Anderssons uppgifter förmälte Mårtensson att Andersson icke siktat ljusen tidigare än de övriga å bryggan och att Andersson ej heller varskott Mårtensson om ljusen.
Andersson Ånyo hörd, sade sig vid tillfället hava befunnit sig å bryggans styrbordssida och vidhöll vid upprepade frågor den av honom uppgivna tidsskillnaden mellan siktandet av ljusen och kollisionen; tilläggande, att han siktat ljusen efter det "Fringilla" förbigått "Esbjörn".

Kaptenen Svenner företrädde ånyo och förmälte, att kollisionen inträffat medan "Storvik" befunnit sig i babordsgirkurvan och att "Storvik" under hela tiden hållit sig så långt som möjligt åt sin styrbordssida.

Sedan de rätten biträdande sakkunniga, på till frågan, förklarat sig anse någon vidare utredning, utöver den sålunda vunna, icke vara att genom ytterliggare frågor erhålla, fingo Tigerström, Pettersson, Johansson, Heinakroon och Andersson, mot vilka jäv icke förekom, avlägga vittneseden samt mottaga erinran om dess vikt och medförande förbindelse, varefter de hördes var för sig och därvid förklarade sig med den avlagda eden bekräfta sina här ovan i protokollet antecknade, för dem upprepade berättelser. Härefter förklarades förrättningen avslutad; och tillkännagavs, att bevis över vad sålunda förekommit skulle meddelas genom utdrag av protokollet. År och dag som ovan.

På Rådhusrättens vägnar:
B. Kjerrman.

 

Orsaken till olyckan, i den mån den kan med ledning av sjöförklaringens innehåll bedömmas: Fringilla´s befälhavare följde icke bestämmelserna i artt.19 och 22 styrningsreglerna, vilka bestämmelser äga tillämpning även å sådana ställen, där två farleder sammanlöpa.

Ex officio:

 

 

 

Tillbaka