Ångfartyget Kul förlist NV Almagrundet i Stockholms skärgård,
hon ligger med kraftig babords slagsida med ett maxdjup på 45 meter.
Ett trevligt och uppskattat dykmål.

Norsk Sjöfartsmuseum har en bild på s/s Kul som man kan beställa från dem.
Sjöförklaringen kan beställas hos Sjøfartsdirektoratet i Norge.

Sjøforklaring

 

År 1950 den 24. november ble rett holdt i Bergen Tinghurettssal nr. 7.
Dommer:  Dfm. Ø. Anders, i h.t. Fylkesmannens alminnelige bevilling.
Sjøkyndig rettsvitne: Kaptein Bjarne Schreuder, som tidligere har gitt forsikring.
Protokollförer: Edel Bjørseth.
Sak nr. B-171/1950:
Saken gjeldner: Sjøforklaring for S/S "KUL" i henhold til sjøfartslovens § 40.
Begjæringen inntas.
Bergen, 22. november 1950.
Sjöretten, Tingshuset, Bergen.


s.s. "Kul".

Vi refererer til telefonsamtale og anmoder herved om at der må bli avholdt rett for optagning av sjøforklaring i anledning av s.s. "Kul"s forlis i Østersjøen tirsdag den 21. ds. Til sjøforklaringen bes innkalt kaskoassurandørene, Norsk Forsikringsselskab Æolus A/S, lasteassurandørene og frakt assuranderene v/ herr Toralf C. Halvorsen.Ærbødigst Aktieselskapet Thv. Halvorsen Hans Torp ( s.)
Til stede: For rederiet A/S thv. Halvorsen motte kontorsjef Hans Torp. S/S "Kul"s kaskassurander, Norsk  Forsikringsselskap ÆOLUS A/S v/ høyesterettsadvokat Ole Friele og med ham herr Torvald Lien. Ladningsassurandørene og fraktassurandørene møtte v/ Toralf C. Halvorsen. Skipsinspektøren var til stede.

Fremsto skipets fører og fremstillet 5 man til avhør. Vitnene formantes, hvoretter de foreløpig fratrådte med unntegelse av styrmannen. Det til retten innsendte journalutdrag ble lest opp og herunder sammenholdt med skipets dagbok hvorav det viste seg å være et ordrett utdrag. Kladden til skipets dekksdagbok gikk tapt under forliset. Dagboken er derfor skrevet etter hukommelsen av skipets fører, 1. og 2. styrmann. Dokumentet inntas.

Utdrag av s.s. "kul"s dagbok på reise fra Rønnskær til Odda.

Søndag den 19. november 1950 kl. 0010 var skipet tillastet i Rønnskær med 1820 tonn zinkconsentrat. Dypg. F.16´4 A.18´7´+ 4´4´for brakkvann - MD 17´1´1 1/4 i salt vann. Lukene skalkades forsvarlig med 3 gode pressenninger på hver luke. Skipet har 85 tonn bunkers og 40 tonn ferskvann. Kl. 0120 avgikk med los ombord bestemt for Odda kl. 0155 kvitterte losen ved Gåsøren fyr, og reisen fortsetter med kurser vanlig skipsled, Flau sydlig vind med smul sjø.
Mandag den 20. november kl. 1850 passerte Svenska Bjørn fyrskip S.O.lig vind som utover aftenen øket til liten kuling med endel sjø og skipet tok endel overvann på begge dekk. Kl. 2345 passerte Almagrund fyrskip ca. 10. n.m. av.
Tirsdag den 21. november 1. styrmanns vakt fra kl. 0000, Tiltakende vind og sjø. Endel slingring og skipet tok overvann over begge dekk. Kl. 0155 fikk skipet plutselig slagside til bagbord. Der blev straks slått sakte fart i maskinen og man forsøkte å legge skipet på været, men da det kastet styringen blev der holdt unda været. Rendestener og ballasttanker peiltes, så nær som nr. 1. tank, hvilken man ikke kunne peile på grunn av overvann. Skipet var tett. Da skipet  fikk mere og mere slagside blev kursen satt for Almagrundet fyrskip med forskjellig fart, for å søke nødhavn i Sandhamn, da lasten måtte ha forskjøvet seg. Ca. Kl. 0900 fikk man radiotelefonforbindelse med Stavsnes Radio og man bad om at det hurtigast mulig blev sendt ut redningsbåt til skipet, da det la seg mere og mere over til bagbord og vind og sjø økede. Man forsøkte å svinge ut styrbord livbåt, men det viste seg å vær umulig på grunn av den store slagside til bagbord og bagbord livbåt vilde man ikke svinge ut, før man så det var nødvendig å forlate skipet eller til redningsbåt var kommet ut. Det var opplyst fra Stavnes Radio at redningsbåt var på vei ut til skipet. Ved dagg?? blev manskapet sendt ned i akterrummet for å forsøke å rette skipet opp eller å forhindra at det fikk mere slagsida, ved å lempe last over til styrbord. Da vind og sjø fremdeles øket og skipet la seg mere og mere over blev mannskapet kaldt opp fra rummet kl. 0730 da det nu kunde befryktes at skipet kunde gå rundt hvad tid som helst. Omtrent kl. 0810 kom redningsbåten opp til skipet og kl. 0835. blev de av besetningen som var i maskinen kaldt opp og man besluttet å forlate skipet, da der nu ansåes håpløst å bjerga det inn til havn. Styrbord anker lotes gå og man stakk ut til ca. 80 fvn. kjetting. Bagbord livbåt sattes på vannet og tre man gikk i denne og det lykkedes for redningsbåten å ta dem ombord. Siden blev besetningen halt gjennom sjøen og over på redningsbåten og ad siste mann var bjerget ca. kl. 1000. brakk ankerkjettingen og skipet la seg helt over på siden, og after som det senare opplystes fra Almagrund fyrskip sank "Kul" kl. 1025. Under bjergningen av besetningen blev det satt trosse fra redningsbåten gjennom halegattet akter til puller. Da trossen sprang opp fra halgattet slog den hardt mot skipsførerens venstre lår som blev skadet. Oslo. 23/11-1950.
M. Kirksæter      1´ste styrmann
S. Tysnes             fører
O. Færevaag        lettmatros        
J. Stien                 lettmatros

Styrmannen fratrådte nå.    Føreren oppga sine personalia :   Sjur Tysnes, 57 år gammel, bor Jægerbakken 8 B, Bergen, skipsfører.

Han forklarte :
Han har sertifikat som skipsfører og har siden 2. april 1940 vært fører av S/S "Kul". Det eies av A/S Thv. Halvorsen, Bergen, hvor det også er registrert som hjemmehørende. Kjenning signal er L.E.H.Q. S/S "Kul" er utstyrt med en dampmaskin på 840 HK. Drektighet 1.310,37 brutto og 759,81 netto reg. tonn. Dødvekt 1.945 norske tonn. Klasse 1 A.1, engelske Lloyd. Klass sist mars 1947. Skipets last ved avgang 1820 tonn zinkkoncentrat. S/S "Kul" er bygget i 1907 i Alloa i Skottland, av stål. Dyptgående forut 16´ 4" og akterut 18´7" i ferskvann. I saltvann 17´1 1/4" m.d. Han kan ikke oppgi fribord. Skipet skulle ha vart lastet til vinterlastemerke, men på grunn av den store vannbeholdning ble lastet til sommerlastemerket. Skipets Besetning er 19 mann inkl. fører, dette er i overensstemmelse med skipets bemanningsskala. Båter og redningsmateriell var i forskriftsmessig stand. Siste båtmanøvre ble avholdt 15. november 1950. Styrbord båt ble da satt på vannet, den var helt tett, roøvelser ble foretatt. Da båten la til kai, ble babord båt bare firt ned til kaien.
Føreren erklærer at utdraget som han har hørt opplest i retten gir en riktig og sannferdig framstilling av det passerte og at han kan henvise til det som sin rettslige forklaring. Skipet var for anledningen på reise mellom Rønnskær og Odda. Avgang fra Rønnskær kl. 01.20 søndag 19. november 1950. Hele søndagen var vinden flau, sydlig. Mot mandag kveld begynte det å blåse opp til sydost kuling. Han hørte værmeldingen i 22.30 tiden om kvelden, hvor det ble varslet halv storm for påfølgende dag. Han regnet med å komme i le av Gotland. Han gikk til køys en stund etter. På forhånd hadde han varslet styrmannen at farten kunne slåes av såfremt været skulle bli for hårdt. Ved 02.00 tiden tirsdag 21. nov. ble han vekket av 1. styrmannen. Han gikk på dekk. Båten gikk for sakte fart. Han forsøkte å sette båten opp mot vinden, men farten var for liten, og båten ble dreiet unna været. Den hadde da en slagsida som ble anslått til 20 - 25 grader, babord side. Kursen gikk mot Sandhamn med Almagrund fyr om styrbord. Fra S/S "Kul" hadde de radiotelefonforbindelse med Stavsnes hvor man spurte om slepebåt skulle sendes ut, men kapteinen sa at de trengte redningsbåt. Kursen ble lagt slik an at båten kunne passere fyrskipet Almagrund om babord, men slagsidan var så pass stor at den måtte passere om styrbord. Like etter passeringen av fyrskipet kom redningsskoyten "Helge A. Johnson" til stede. Klokken var da antagelig 0800. Han spurte om redningsbåten kunne gå foran og vise vei inn til Sandham, men få minutter etter var slagsiden så sterk at han skjønte at han måtte prøve å berge folkene. Maskinen ble stoppet og ankeret sloppet med 80 favner kjetting for å få båten opp mot vinden. Babord båt ble satt på vannet og tre mann kom seg opp i den og derfra over til redningsskøyten. Fra redningsskøyten ble line skutt ombord og en trosse ble halt inn. Folkene ble reddet ved hjelp av redningsline. Han karakteriserer redningsarbeidet som farefullt for redningsskøyten og dens besättning. Redningen begynte antagelig i 0930 tiden og var ferdig i 1000 tiden.
Fra fyrskipet ble det samme formiddag meddelt at "Kul" sank kl. 10.25. Den kantret. S/S "Kul"s besetning miste alt de hadde. Da kapteinen kom på dekk i 0200 tiden blåste det etter hans mening sterk kuling. Den øket jevnt på og ved redningen blåst det storm. Da han kom på dekk var sjøen krapp senere ble den også høy.
Angående årsaken til ulykken kan han ikke uttale noe med bestemthet annet enn at det må skyldes forskyvning i lasten. Han kan ikke si noe bestemt om årsaken til forskyvningen, idet det er første gang han har vært utsatt for forskyvning av den slags last.
Ved innlastingen var zinkkonsentratet delvis froset og klumpet. Da de forlot båten var slagsidan antagelig ca. 45 grader. Det ble ikke konstatert lekkasje og pilinger ble foretatt av styrmannen. Ved innlastingen ble lasten i henhold til styrmannens forklaring fordelt med 320 tonn i luke nr. 1, 800 tonn i nr. 2, og 700 tonn i luke i luke 3 og 4. Toppen av lasten i de forskjellige rom ble ikke trimmet ut, og forøvrig var lasten heller ikke sikret på annen måte, for eksempel ved skott.
Skipets posisjon ved forliset anslås til vest-nordvest av Almagrund fyrskip ca. 1 mil av. Fyrvokteren har anslått dybden der S/S "Kul" sank til ca. 18 til 30 meter. Protkollert på forespørsel av skipsinspektøren. Kapteinen opplyser at da han kom på dekk i totiden om morgenen ga han beskjed til styrmannen at styrbord nr. 4 tank skulle fylles og babord tømmes. Med hensyn til medbrakt ferskvann - 40 tonn - så førtes detta på akterpeaken. Det ble fyllt ned på trimmertanken etterhvert som man hadde bruk for det. Opplest og vedtatt. Føreren fratrådte forløpig.

Fremsto som 1. vitne:  Martin Kirksæther, 54 år gammel, bor Jægermyren 19, Bergen, styrmann. Vitnet har styrmannssertifikat for alle farvann. Vitnet har vært på "Kul" siden 1932, som fast 1. styrmann siden 1937. Han erklærer at utdraget som han har medunderskrevet og hørt opplest i retten gir en riktig og sannferdig fremstilling av begivenhetenes forløp og at han derfor kan henvise til dette som sin rettslige forklaring og forklarte i tillegg videre. At han var vakthavende styrmann fra kl.0000 angjeldende natt. Kl. 0155 fikk skipet plutselig slagside til babord som han anslår til 10 grader. Senere utviklet slagsiden seg slik at den ved redningen   antagelig var 45-50 grader, og i hvert fall 50 - 60 da båten ble forlatt. Han slo sakte fart med en gang han merket at båten fikk slagside, varslet kapteinen, peilet tanker og rennstener bortsett fra nr. 1 tank som ikke kunne peiles på grunn av overvann. Vitnet ga en av maskinistene ordre om å lense babord nr. 4 tank og fylle styrbord nr. 4. Skipet fantes tett. Skipet var på rett kurs da slagsiden plutselig inntraff. Han var kjent med at båten bare måtte lastas til vintermerke. Om orsaken til ulykken mener han den skyldes den inntrufne slagside. Årsaken til den igjen kan han ikke bestemt angi, men mener at den kan skyldes at lasten var frossen og under skipets tunge arbeid i sjøen, har lasten forskjøvet seg. Det viste seg også om morgenen da vitnet var nede i rommet for å prove å trimme lasten at den var forskjøvet. Det var imidlertid håpløst å forsøke å trimme lasten, hvorfor det ble oppgitt. Han kan ikke uttale noe om hvilket vanninnhold lasten eventuellt kan ha hatt. Vitnet har i mange år reist i fart med last som i nærværende sak. Han har tidligere bare ved enkelte anledninger merket at lasten under sterkt uvær   har kaste litt på seg. Etter vitnets oppfatning var vindstyrken ved slagsidens inntreden stiv eller sterk kuling. Den ble sterkere etter hvert. Opplest og vedtatt. Vitnets fratrådte foreløpig.

Fremsto som 2. vitne:  John Stien, 21 år gammel, bor Sandstad, lettmatros. Siden 25. mars i år har vitnet vært lettmatros på S/S "Kul". Han erklærte at utdraget som han har medunderskrevet og som han har hørt opplest i retten gir en riktig og sannferdig fremstilling av begivenhetenes forløp  og at han derfor kan henvise til dette som sin rettslige forklaring. I tillegg til utdraget forklarer han at han ved anledningen løste av ved roret kl. 0200. Umiddelbart forut for dette hadde han oppholdt seg akterut og merket at båten ikke hevet seg helt etterat en sjø hadde gått over båten forut. Han kan ikke anslå gradetallet, men mener at slagsiden ikke var så stor. Slagsiden holdt seg forholdsvis lenge konstant, men senere seg båten mer og mer over. Vitnet var med i rommet under forsøk på å trimme lasten, som da tydelig hadde forskjøvet seg. Vitnet mener at båten styrte alminnelig bra og ikke tyngre enn andre båter. Opplest og vedtatt. Vitnet fratrådte foreløpig.

Fremsto som 3. vitne:  Jarle Ingvald Jakobsen, 35 år gammel, bor Nessjøen, 2. maskinist på S/S "Kul". Vitnet har ikke sertifikat, men seiler på dispensasjon. Utdrag av maskindagboken inntas. Utdrag av S/S "Kul"s maskindagbok for reisen fra Rønnskjær till Odda.
Skipet avgikk fra Rønnskjær kl. 0120 den 19/11-50 med sakte fart. Vekslende manøver ut fra kaien. Full fart i maskinen kl. 0145 Alt i orden i maskin, tanker og rendestener lens. Reisen fortsettes, fint vær til den 20/11 om kvelden begynte skipet å slingre, vind og sjø tiltok ut over natten. Tirsdag den 21/11 kl.0155 la skipet seg over til bb. side kl.0156 sakte fart i maskinen. Kl. 0230 halv fart. Kl. 0235 sakte fart igjen. Skipet la seg mer over til b.b. efterhvert. Maskinrummet lens hele tiden. Vekslende halv og sakte fart hele vakten. Skipet al seg mer og mer over til b.b. side så det blev vanskelig for fyrbøterne å holdt stim. Kl. 0635 full fart, men da fyrbøterne ikke kunne holde stimen oppe blev det omtrent ca. halv fart. ca. kl. 0835 stopp i maskinen og alle som oppholdt seg i maskinrummet blev beordrat på dekk. Maskinen blev stoppet og avstengt. Jarle Jakobsen 2den Maskinist. Nils Monsen maskinsjef. Vitnet erklærer at utdraget av maskindagboken som han har medundertegnet og som han har hørt opplest i retten gir en riktig og sannferdig fremstilling av begivenhetenes forløp og at han kan henvise til dette som sin rettslige forklaring. Opplest og vedtatt. Vitnet fratrådte foreløpig.

Fremsto som 4. vitne:  Nils Monsen, 58 år gammel, bor Sophus Philsgt. 6, Bergen, 1. maskinist. Vitnet har sertifikat som 1. maskinist. Han har vært 1. maskinist på "Kul" siden sommeren 1945. Vitnet erklærer at det innsendte utdrag av maskinjournalen som han har medundertegnet og som han har hørt opplest i retten er korrekt og at han kan henvise til dette som sin rettslige forklaring og forklarer i tillegg:

At bunkersen var jevntfordelt med en halvpart på hver side og at det ble brukt like meget far hver side. Han ble purret og var på plass i maskinen ved 0200 tiden. Her fikk ordre fra 1. styrmannen om å lense før nevnte babords tank og fylle styrbords tank. Pumper og lenseverk var i full orden. Det var intet vann i maskinen, hverken da eller senere angjeldende dag. Opplest og vedtatt. Føreren, 1., 2. og 3. vitne kom påny til stede. Vitnet Færevåg ble frafalt.

De avhørte vitner ble edfestet. Rettsvitnet hadde intet å bemerke. Retten hevet. Ø. Andernæs.  Bj. Schrøeder.

 

Tillbaka