S/S Paula Faulbaum ligger förlist utanför ön Öja´s västra hamn, ön kallas också Landsort . Har genomfört ca: 40 mycket trevliga dyk med varierande siktförhållande. Hon ligger utan slagsida men med mycket kraftig lutning (vilket framgår tydligt av Stures side scan sonar bilder) med förstäven grundast på 38 meters djup. Dykningarna på Paula Faulbaum kräver noga förberedelser på grund av det stora dykdjupet.

Mycket fina side scan sonar bilder på henne med Sture Hultqvists hemabyggda sonar.

 

Rapport N:o 37 om strandnings- eller olyckshändelse i mellersta lotsdistriktet.

Strandningsställe: Lat. 58º44,1´N, Long. 17º52,20. Utgrundningen vid Stångskärs södra udde, Landsort. Sjökort nr 238 och 239.
Tid då strandningen skedde: Den 18 oktober 1941 omkring kl.23.00.
Fartygets beskaffenhet och namn: Ångfart. Paula Faulbaum. Kapt. Plinsky. Rederi Max Faulbaum, Stettin.
Hemort: Stettin, Tyskland.
Avgångsort: Oskarshamn.
Destinationsort: Västerås.
Last: barlast.
Kommit av grund med betydlig skada: Svårt läck under förskeppet.
Blivit vrak: Fartyget sjunkit å Lat. N 58º44,9, Long. O 17º51,6.
Av besättningen bärgade: Alla.
Lots ombord: Nej. Senare extralotsen vid Landsorts lotsplats H.A.Sjöblom.
Vind och väderlek vid strandningstillfället: SO hård kuling, 18-20 sek.met. Regndis med emellanåt täta regnbyar.
Anledningen till händelsen: Obekant. Protokoll över hållet förhör i anledning av händelsen, ävensom rapport över av lotslöjtnat Holmstedt verkställd lodning efter vraket bifogas.
Vidtagen åtgärd mot lotsen: Ingen.
Fartygets längd: 83,7 meter (279 fot).
Fartygets bredd: 12,0 meter (40,1 fot).
Fartygets djup: 5,46 meter (18,2 fot).

Överlämnas till Kungl. Lotsstyrelsen. Stockholm i lotsdistriktsexpeditionen den 5 november 1941. Under lotskaptenens tjänsteresa: Lotslöjtnant.

 

"Till Chefen för mellersta lotsdistriktet.
Härmed får jag vördsamt anmäla, att vid undersökningen å den plats väst Landsort varest tyska ångfartyget Paula Faulbaum rapporterats hava sjunkit, läget för vraket ej kunnat fastställas. Under den 31 oktober och 1 november har å bifogat korturklipp markerat område överlodats och ramats till 11 meters djup utan att någonting påträffats. Dessutom har området överfarits med ankaret nedfirat till 20 meters djup utan att hava erhållit något som hälst napp. Någon fara för sjöfarten torde således ej förefinnas. För att förhindra att ankring företages å vraket har lotsförmannen förständigat att vid första lämpliga tillfälle försöka bestämma vrakets läge genom att iakttaga om någon olja flyter upp från detsamma och om detta lyckas, därom underrätta lotskapten. Stockholm den 4 november 1941."

 

Ångaren Paula Faulbaums grundstötning vid Landsort den 18 okt. 1941.
Närvarande: t.f. lotsförman K.J.Sjöblom, som ledde undersökningen, samt lfm. G.I.Engström och Extralotsen N.A.Sjöblom.
Vid undersökningen har framkommit att Sjöblom, som hade vakten mellan kl.20-22 vid dess slut upptäckte en lanterna i kikaren. Några övriga ljus kunde icke upptäckas. Då vädret var mycket dåligt med c:a 20 sek/m vindstyrka från SO och regndis kunde icke någon klar uppfattning hur fartyget stävade bildas. Några minuter senare upptäcktes ett ljus, som kunde vara boglanterna men kunde också förväxlas med en ventil. Några övriga lotssignaler hade Sjöblom icke sett. (Vid senare förfrågan ombord upplyste styrmannen att några sådana icke heller avgivits). Sjöblom beslöt emellertid att gå ut trots osäkerheten om det var lotssignal eller ej. Lotsbåten bemannades därför, förutom Sjöblom, av extralotsen R.Blomqvist samt båtbiträdet Ströberg och gick så ut. Omkr.kl.22.30, då Sjöblom kommit ombord, upplyste styrmannen att fartyget varit på grund men omedelbart kommit loss. I samråd med befälhavaren beslöt Sjöblom att gå i lä väster om Landsort och ankra nära land. Sjöblom gav samtidigt order till Blomqvist att hålla sig i närheten med lotsbåten för att bringa snar hjälp, om fartyget hastigt skulle sjunka. Då ankaret var i botten omkr.kl.23.15 var förrummet till 2/3 fyllt av vatten och vattnet började även intränga i pannrummet. Att sätta fartyget på land ansåg Sjöblom vara för stor risk, då det omedelbart skulle brutits sönder av den grova sjön som var vid tillfället. Såsom orsak till grundstötningen uppgav befälhavaren, att man på grund av det dåliga sikten icke kunnat se hur nära land man stod utan stävade in i Landsorts bifyrs vita sken, tills dess Bredgrundets lysboj blev synlig. Då befälhavaren skulle taga styrbord för att gå mellan grundet och Stångskär nekade emellertid fartyget att styra utan drev istället ned på Stångskär, där det grundstötte. Sedan besättningen samlat sina tillhörigheter och embarkerat lotsbåten lämnades fartyget kl.23.45. Besättningen inkvarterades hos militären och i lotsvaktrummet. Fartyget flöt ännu kl. 0200, men var kl.0500, då Sjöblom utpurrades till fartyget, sjunket. Befälhavare:Kapten Plinsky, redare:Max Faulbaum, Stettin.
Landsorts lotsplats den 24/10 1941.

 

Tillbaka