Motorfartyget Sappemeer

 

M/F "Sappemeer" förlist vid Rödkobbs Fallena.
Hon ligger med kraftig styrbords slagsida på ett bottendjup av 28 meter.

Utdrag ur Sveriges skeppslista 1969

Källa Riksarkivet: Sjöfartsstyrelsen. Juridisk-sociala byrån. Dossiéserie 5. Seriesignum: FV a. Volym 135, (Fartygsregisterakter Nr.10591-10603).
Information om de olika fartygsakter som finns hos Riksarkivet finner ni här.

 

    Memorial i anledning av sjöolycka.

 

Sjöolyckans art: Grundstötning, totalhaveri.
Tiden för olyckan: 7.11.1969.
Platsen för olyckan: Rödkobbs Fallena c:a 11 n.m. NO Huvudskär.
Fartyget: Motorfartyget "Sappemeer"
Byggt år:  av: 1961, stål.
Reg.nr: 10593.
Hemort: Skärhamn.
Tontal: 491 brutto registerton.
Befälhavare: Sören Mauritz Arnold Nilsson.
Bemanning, befälhavaren inberäknad. 8 man.
På resa från, på resa till: Storugns, Iggesund.
Last: 649 ton kalksten.
Däckslast, barlast. Ingen, ingen.
Rapport enligt 70 § sjölagen inkom den: 13.11.1969.
Sjöförklaring avgavs den: 13.11.1969 inför Göteborgs rådhusrätt.
Protokoll inkom till kungl. Sjöfartsstyrelsen den: 12.12.1969.

1. Sak redogörelse:

Motorfartyget "Sappemeer" avgick den 7 november 1969 kl. 1430 från Storugns lastat med 649 ton kalksten destinerat till Iggesund. Bunkerförrådet utgjordes av 10 ton brännolja i tunneltankar. Djupgående var F = 11 fot och A = 11 fot. Vinden var SSV c:a 15 m/sek och sikten uppskattades till mellan 5 och 10 distansminuter. Radar fanns ombord men var inte tillslagen.

Efter att fartyget lämnat hamnen inkopplades automatstyrningen. Kursen sattes r.v. 005° mot Revenge grundet fyr utanför Sandhamn emedan avsikten var att därifrån fortsätta inomskärs i Stockholms skärgård och korrigerades för 2º ostlig missvisning och 2,5º ostlig deviation samt 0,5º för avdrift varför automatstyrningen inställdes på kompasskurs 000º. Kl. 1505 passerades Halshuk fyr på ett avstånd av c:a 1 n.m. Kl. 1600, då vakten övertogs av den ena av fartygets två överstyrmän, var Gotska Sandön fyr synlig. Vindstyrkan uppskattades till 14-16 m/sek och kraftig sydvästlig sjö rådde. En timma senare, kl. 1700, syftade styrmannen med handen över kompassen och fick bäringen till Gotska Sandön fyr till c:a 040º. Kl. 1815 gjordes en förnyad syftning med handen mot fyren, varvid bäringen uppskattades till 095º. Med ledning av fartygets uppskattade fart bedömde styrmannen att man befann sig på kurslinjen. Någon logg var inte utsatt. Vid vaktens slut kl. 2000 var Gotska Sandön fortfarande synlig, varför sikten uppskattades till mellan 16 och 18 distansminuter. Kl. 2000 övertogs vakten av befälhavaren. Utkik var utposterad på bryggan. Någon timme senare observerades Huvudskär fyr om babord men någon pejling av denna gjordes inte. Vare sig Almagrundet fyr eller andra fyrar var synliga. Befälhavaren fann dock ingen anledning till oro. Något försök till ort bestämning gjordes ej och den styrda kursen fortsattes med full fart. Omkring kl. 2230 stötte fartyget hårt på grund och fastnade. Enligt rapport om sjöolycka nr 54 från lotsdirektören i Mellersta lotsdistriktet skedde grundstötningen i Rödkobbs Fallena c:a 1 n.m. i bäring 160º från Rödkobbens båk.

Vid rundpejling konstaterades att fartyget var allvarligt läck och samtliga länspumpar startades. Kontakt togs med Stockholm Radio, som larmade räddningshelikopter. Livbåten och 2 st livräddningsflottar sjösattes och nödraketer uppsändes. På grund av sjöhävningen förvärrades läget och efter 20 minuter fick fartyget stark styrbords slagsida som successivt ökade. Vid 2330-tiden anlände räddningshelikoptern och besättningen togs ombord på denna och landsattes oskadda på Bromma omkring midnatt. Påföljande dag återvände befälhavaren med ett sjöbevakningsfartyg till olycksplatsen, men fartyget hade då sjunkit och vraket kunde inte lokaliseras.

2. Orsaken till sjöolyckan, i den mån den kan med ledning av sjöförklaringens innehåll bedömas:

Såvitt av sjöförklaringen kan bedöma synes haveriet hänförligt till eftersatt navigering och underlåtenhet att använda ombord befintliga tekniska hjälpmedel såsom radar, logg och radiopejl. Vid rekonstruktion i sjökortet har framkommit att fartygets kurs över grund varit c:a 4,5º västligare än den antagna. Anledningen till detta har inte med bestämdhet kunnat fastställas. Av sjöförklaringen framgår att kompassen inte justerats sedan sommaren 1966, men att regelbundna kompasskontroller påstås ha utförts. Det synes dock möjligt att deviationen kan ha varit en annan än den använda. Det kan heller inte uteslutas att andra faktorer, som t.ex. fel inställning av kursen på automatstyrningen, fel på automatstyrningen, att vindens press på akterskeppet gjort fartyget lovgirigt eller inverkan av ström, kan ha påverkat fartyget så att kursen över grund blivit västligare än beräknat.

Ex officio:

K. Paulsson. 

 

Tillbaka